Magyar Bábjátékos Egyesület - Egyesületi Alapszabály1. Általános rendelkezések
1.1. Az Egyesület neve: Magyar Bábjátékos Egyesület

1.2. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

1.3. Címe, székhelye: 2040 Budaörs, Akácfa u. 9.

1.4. Működési területe: országos

1.5. Jogállása: A Fővárosi Bíróság 1990.június 19-én (Pk. 63.218) az 1989.november 17-én alapított egyesület, mint társadalmi szervezet 2259. sorszám alatt nyilvántartásba vette. Az Egyesület jogi személy, törvényességi felügyeletét a Fővárosi Főügyészség látja el.

1.6. Az Egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen.

1.7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési és fővárosi önkormányzati képviselő jelöltet nem állít.

1.8. Az Egyesület szervezeti felépítése:

a.) az egyesület rendes tagokból és pártoló tagokból áll.

b.) legfőbb szerve a tagok összessége, a Közgyűlés

c.) Ügyintéző szerve a választmány.

d.) Tisztségviselői az elnök, alelnök és a titkár.

e.) Az Egyesület működése során nem önálló szervezeti egységeket, tagozatokat, pl.( óvodai-, iskolai-, felsőoktatási-, gyógypedagógiai-, templomi bábjátékos, hivatásos-, stb tagozat), illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező (pl. információs központ, országos bábgyűjtemény) szervezeti egységeket hozhat létre.

1.9. az egyesület képviseletét az Elnök látja el.

2. Az Egyesület céljai:

2.1. A magyar bábjátékosok kulturális és érdekképviseleti szervezetként fórumot biztosítani a műfajt és a bábos közösségeket érintő kérdések megvitatásához. A bábos társadalom érdekeinek közvetítése az állami, önkormányzati és egyéb szervek, szervezetek felé. Szervezeti keretet biztosítani a magyar bábmozgalom keretei között folytatott közhasznú tevékenységéhez.

2.2. Kulturális tevékenység.

(1997.évi CLVI. Tv. 26§.5.) A bábjátékkal kapcsolatos kiállítások, művészeti fesztiválok, műsorok, konferenciák, összejövetelek szervezése, illetve közreműködés más szervezetek és intézmények által szervezett hasonló rendezvényeken.

2.3. A kulturális örökség megóvása.

(1997. évi CLVI. Tv. 26§.6.) A magyar bábos hagyományok megőrzése, és ápolása. A magyar bábművészet tárgyi írásos és egyéb emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, bemutatása és közkincsét tétele.

2.4. Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

(1997. évi CLVI. Tv. 26§. 4.) A bábjáték pedagógia és gyógypedagógiai alkalmazásának továbbfejlesztése. Módszertani kutatások eredményeinek terjesztése. Ismeretterjesztő tanfolyamok és előadások szervezése. A pedagógusok, illetve az amatőr és hivatásos bábjátékosok képzésének, továbbképzésének a közművelődési, oktatási- és felsőoktatási intézményekkel való együttműködés keretében történő elősegítése.

2.5. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

(1997. évi CLVI. Tv. 26. §. 13.) Kapcsolattartás a határon túli magyar bábszínházakkal, bábcsoportokkal, és bábjátékosokkal. A műfaj színvonalas művelése, a magyar kultúra, a nyelv, a dallam és formakincs megőrzése érdekében folytatott tevékenységek támogatása.

2.6. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.

2.7. Euroatlanti integráció elősegítése.

2.8. A magyar bábos társadalom aktuális szakmai információkkal való ellátása az

Egyesület "Bábjátékos" című hírlevelén keresztül.

2.9. A Magyar Bábjátékos Egyesület az alább felsorolt és azok TEÁOR kódjával megjelölt tevékenységeket is ellátja.

2211 könyvkiadás

7222 egyéb szoftver-szaktanácsadás-ellátás,

7230 adatfeldolgozás,

7140 adatbázis tevékenység, on-line-kiadás,

8011 alapfokú oktatás,

8012 iskoláskor előtti oktatás,

8021 általános középfokú oktatás,

8022 szakmai középfokú oktatás,

8042 máshova nem sorolható felső és középfokú oktatás,

9133 máshova nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,

9231 alkotó és előadó művészet,

9232 művészeti kiegészítő tevékenység,

9234 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,

9272 máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.

3.. Az egyesület tagjai

3.1.Az egyesület rendes-és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet, a tagokat tagsági igazolvánnyal látja el.

Az egyesület rendes tagjai

3.2. Az egyesületnek rendes tagja lehet,

a) aki a közügyektől nincs eltiltva,

b) az Egyesület céljával egyetért, elfogadja az Alapszabályt,

c) hivatásként, vagy egyéb keretek között folytatott tevékenysége kötődik a bábjátékhoz,

d) a belépési szándékát jelző írásbeli nyilatkozatát eljuttatja az Egyesülethez

e) és felvételéről a Választmány határozatot hoz.

3.3. Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

a.) Az Egyesület tevékenységében, illetve rendezvényein való részvétel,

b.) tanácskozási és szavazati joggal való részvétel a közgyűlésen,

c.) tájékoztatást kérni a Választmánytól az egyesület működését érintő kérdésekben.

d.) a választás és az Egyesület bármely tisztségére történő választhatóság (kivéve ha az Alapszabály 5.4. pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll).

3.4. Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:

a.) az Alapszabályban foglaltak betartása,

b.) az Egyesületben vállalt megbízatások tejesítése, a tagdíj megfizetésére,

c.) az Egyesület céljaival és érdekével ellentéte tevékenység, magatartás elkerülése.

Az Egyesület pártoló tagjai

3.5. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy,

a.) aki/amely az Alapszabályt elfogadja

b.) az Egyesület tevékenységét, céljait a pártoló tagsági viszony létesítésekor meghatározott módon kész támogatni,

c.) és felvételéről a Választmány határozatot hoz.

3.6. Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:

a.) természetes személy esetében személyesen, jogi személy esetében képviselő útján részt venni az Egyesület rendezvényein.

b.) tanácskozási joggal részt venni a Közgyűlésen,

c.) tájékoztatást kérni a Választmánytól az Egyesület működését érintő kérdésekben

3.7. A pártoló tagok kötelezettségei:

a.) az Alapszabályban foglaltak betartása,

b.) az Egyesület céljainak és tevékenységének támogatása a pártoló tagsági viszony létesítésekor meghatározott módon.

Tagfelvétel elutasítása

3.8. a Választmány tagfelvételt elutasító határozatát az érintettekkel (tagjelölt, pártoló tagjelölt) írásban kell közölni. A döntés ellen 30 napon belül írásban a Közgyűléshez lehet fordulni. A Közgyűlés döntését írásban kell közölni, törvénysértő határozat ellen 30 napon belül Bírósághoz lehet fordulni.

Tagsági viszony megszűnése

3.8. A tagsági viszony megszűnhet a tag halálával (jogi személy esetén megszűnésével), önkéntes kilépéssel, törléssel, vagy kizárással.

Kilépéssel

3.9. A tagsági viszony vállalása önkéntes, azt a tag (pártoló tag) bármikor egyoldalúan kilépéssel megszüntetheti. A kilépési szándékot írásban (vagy tanúk előtt tett szóbeli nyilatkozattal) a Választmány tudomására kell hozni. A kilépés tudomásulvételéről a Választmány határozatot hoz, Közgyűléshez lehet fordulni. A Közgyűlés döntését írásban kell közölni, törvénysértő határozat ellen 30 napon belül Bírósághoz lehet fordulni.

Törléssel

3.10. A Választmány törölheti az Egyesület tajgai sorából azt, aki tagdíjfizetési kötelezettségét hat hónapon keresztül nem teljesíti (illetve azt a pártoló tagot, aki/amely az egyesülettel szemben vállalt kötelezettséget 6 hónapon keresztül nem teljesíti), majd kötelezettségének az erre vonatkozó írásbeli felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.

A tagsági viszonyt törlő határozatot az érintettekkel (tag, pártoló tag) írásban kell közölni.

A Választmány döntése ellen 30 napon belül írásban a Közgyűléshez lehet fordulni.

A Közgyűlés döntését írásban kell közölni, törvénysértő határozat ellen 30 napon belül Bírósághoz kell fordulni.

Kizárással

3.11. Az Egyesület fegyelmi eljárás keretében kizárhatja azt a tagját (illetve pártoló tagját), aki/amely az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, az Egyesület céljait és érdekeit súlyosan megsértő magatartást tanúsít. Fegyelmi eljárás megindítását az Egyesület bármely tagja írásban kezdeményezheti a Választmánynál. Ilyen esetben vagy maga a Választmány, vagy az általa saját tagjaiból létrehozott, legalább 3 tagból álló (elnök+2 tag ) bizottság jár el, mint Fegyelmi Bizottság.

A fegyelmi bizottságnak jogában áll a tagsági viszonyt felfüggesztő, illetve megszüntető határozatot hozni. A Választmány (illetve a Fegyelmi Bizottság) fegyelmi eljárás keretében hozott határozatáról az eljárás alá vont tagot, illetve pártoló tagot írásban értesíteni kell, az ellen 30 napon belül írásban a Közgyűléshez lehet fordulni. A Közgyűlés döntését, illetve a tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről szóló határozatot az érintettel írásban kell közölni. Törvénysértő határozat ellen 30 napon belül Bírósághoz kell fordulni.

4. A Közgyűlés

4.1. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összessége, a Közgyűlés

4.2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a.) saját napirendjének elfogadása

b.) az Egyesület céljaival, tevékenységével, helyzetével kapcsolatos kérdések megvitatása,

c.) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal,

d.) az Alapszabály megállapítása és módosítása

e.) a Választmány tagjainak és a tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár) megválasztása, visszahívása,

f.) a Választmány által előterjesztett éves beszámoló, a pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés, az éves munkaterv és költségvetés elfogadása,

g.) az egyesületi tagdíj mértékének megállapítása,

h.) tagsági viszony megszüntetéséről másodfokú határozattal,

i.) más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása,

j.) az Egyesület feloszlatásának kimondása.

4.3. A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlést a Választmány határozata alapján az Elnök (ill. alelnök, vagy titkár) hívja össze. A Közgyűlés helyéről időpontjáról és napirendjéről a tagokat legalább 15 naptári nappal korábban értesíteni kell.

4.4. A kezdeményezést követően 30 naptári napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt az Egyesület tagjainak legalább 20 %-a (a napirend megjelölésével) írásban kezdeményezheti.

4.5. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

4.6. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon tagok több mint 50 %-a részt vesz. A határozatképesség hiánya miatt meghiúsult. Közgyűlést azonos napirenddel 30 naptári napon belül ismét össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erre a meghívóban a tagok figyelmét előzetesen felhívták.

4.7. A határozathozatal módja:

a.) A Közgyűlés a Választmányi tagok és tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár) megválasztásáról (illetve visszahívásáról) titkos szavazással,

b.) Egyéb kérdésekben nyílt szavazással dönt.

c.) Az éves beszámoló elfogadásához minősített többség szükséges,

d.) Más kérdésekben a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik,

e.) Szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt.

4.8. Nem vehet részt a Közgyűlés határozathozatalában az a személy, aki/vagy akinek közeli hozzátartozója (ld. Ptk.685. §.b/pont) határozat lapján

a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,

b.) vagy bármilyen más előnyben részesül,

c.) illetve a határozattal érintett jogügyletben érdekelt.

(Nem minősül előnynek a közhasznú egyesületi cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.)

4.8. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül. A határozatokról a Választmány olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők száraránya egyértelműen megállapítható.

4.9. A Közgyűlés határozatait az Egyesület székhelyén történő kifüggesztés, vagy sajtó útján történő közzététel révén nyilvánosságra kell hozni. (A határozattal közvetlenül érintetteket a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban kell értesíteni.)

5. A Választmány

5.1. Az Egyesület ügyintéző szerve a Választmány. Feladata az Egyesület keretében folytatott tevékenység szervezése, összehangolása, két közgyűlés között az ügyek vitele, a közgyűlési határozatok végrehajtása.

5.2. A választmány a közgyűlés által 4 év időtartamra megválasztott 8 tagból áll. Tisztségviselői a választmányi tagok közül a Közgyűlés által megválasztott Elnök, Alelnök és Titkár.

5.3. A Választmány tagjai az egyesülettel kapcsolatos valamennyi tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

5.2. Nem lehet a Választmány tagja:

a.) aki (vagy akinek hozzátartozója) az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

b.) aki (vagy akinek hozzátartozója) az Egyesület cél szerinti juttatásaiból (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatást, és egyesületi tagsági viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást) részesül,

c.) aki (két éven belül) olyan közhasznú szervezetnél töltött be-annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,

d.) azon állami, vagy önkormányzati szerv vezetője, amelynek törvény (vagy más jogszabály rendelkezése) szerinti feladata az Egyesület által ellátott közfeladatról való gondoskodás.

5.3. A Választmány elnöke, alelnöke, titkára, tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5.4. A Választmány tagjainak megbízatása megszűnik:

a.) a megbízás időtartamának lejáratával

b.) a Közgyűlés határozata alapján visszahívással

c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

d.) írásban benyújtott lemondással,

e.) elhalálozással.

5.5. A Választmány hatáskörébe tartozik:

a.) saját napirendjének, munkarendjének megállapítása

b.) javaslattétel azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal,

c.) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály nem utal más hatáskörbe,

d.) döntés tag, illetve pártoló tag felvételéről,

e.) tagsági viszony megszüntetéséről elsőfokú határozattal az Alapszabály 3.10-11-12. pontjaiban meghatározott esetekben.

f.) éves munkaterv, költségvetés és beszámoló, pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítése,

g.) az Egyesület egyes tagjainak speciális feladatkör (pl. gazdasági felelős, ügyintézés, szervezőmunka, munkacsoportban való részvétel, ügyvivőként az egyes tagozatok tevékenységének összefogása, stb.) ellátására történő felkérése, illetve a megbízatás alóli felmentése.

5.6. A Választmány szükség szerint ülésezik, de negyedévenként legalább egyszer össze kell hívni. Az ülés helyéről és időpontjáról a tagokat legalább 5 naptári nappal korábban értesíteni kell a napirend közlése mellett. A Választmányt általában az Elnök (vagy megbízásából az Alelnök, vagy a Titkár) hívja össze. Rendkívüli esetben a Választmányt annak bármely tagja összehívhatja.

5.7. A Választmány ülései nyilvánosak.

5.8. A Választmány akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van. A határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

5.9. Nem vehet részt a Választmány határozathozatalában az a személy, aki/vagy akinek közeli hozzátartozója (ld. Ptk. 685.§.b/pont) a határozat alapján

a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül

b.) vagy bármilyen más előnyben részesül

c.) illetve a határozattal érintett jogügyletekben érdekelt.

(Nem minősül előnynek a közhasznú egyesületi cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.)

5.10. A Választmány üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A határozatokról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntés támogatók és ellenzők számára egyértelműen megállapítható.

5.11. A Választmány határozatait az Egyesület székhelyén történő kifüggesztés, vagy a sajtó útján történő közzététel révén nyilvánosságra kell hozni. (A határozattal közvetlenül érintetteket a döntés meghozatalát követő 8 napon belül a Választmány írásban értesíti.)

6. Tisztségviselők

Az elnök

6.1. Az Egyesület Elnöke egyben a Választmány elnöke. Feladata- és hatásköre:
a.) ellátja az Egyesület képviseletét,

b.) irányítja az Egyesület és a Választmány tevékenységét, vezeti a közgyűlést és a Választmány üléseit,

c.) irányítja az Egyesület gazdálkodását, a Választmány e feladattal megbízott tagjaival közösen gyakorolja az utalványozás jogát,

d.) gyakorolja a munkáltatói jogokat (amennyiben az Egyesület alkalmazottakat foglalkoztat),

e.) tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a Választmányt,

f.) feladat és jogkörének egy részét tartós, vagy meghatározott időtartamra a Választmány jóváhagyásával átruházhatja az alelnökre, illetve a Titkárra, ezekkel kapcsolatos felelőssége azonban továbbra is fennáll.

g.) Saját munkájáról, a Választmány tevékenységéről és az Egyesület működéséről az éves beszámoló (illetve a közhasznú jelentés) keretében a Közgyűlés előtt ad számot.

Az alelnök

6.2. Az Egyesület Elnöke egyben a Választmány elnöke. Feladata-és hatásköre:

a.) Az Elnök megbízásából szükség szerint helyettesíti az Elnököt,

b.) Annak tartós akadályoztatása esetén a választmány jóváhagyásával részben, vagy egészben gyakorolja, illetve ellátja az Elnök feladat-jogkörét,

c.) Kapcsolatot tart, illetve (az elnök egyetértésével) tárgyalásokat folytat külső szervekkel, szervezetekkel és személyekkel,

d.) Folyamatosan kapcsolatot tart az Egyesület keretében létrehozott tagozatokkal, munkacsoportokkal,

e.) Eleget tesz az Elnöktől és a Választmánytól kapott megbízásoknak, tevékenységekről azokat folyamatosan tájékoztatja.

A titkár

6.3. Az Egyesület Elnöke egyben a Választmány elnöke. Feladata- és hatásköre:

a.) Az elnök irányítása mellett részvétel az Egyesület keretében folytatott tevékenység összehangolásában, az Elnökség két ülése között az ügyek vitelében,

b.) Az adminisztráció gondoskodik a Közgyűlés és a Választmányi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról és közzétételéről, az Egyesület tevékenysége során keletkező iratok megőrzéséről,

c.) Részt vesz a munkaterv, a költségvetés, a beszámoló és a közhasznú jelentés elkészítésében,

d.) Kapcsolatot tart, illetve (az Elnök egyetértésével) tárgyalásokat folytat külső szervekkel, szervezetettek és személyekkel,

e.) Folyamatosan kapcsolatot tart az Egyesület keretében létrehozott tagozatokkal, munkacsoportokkal, illetve lehetőség szerint a tagokkal és a pártoló tagokkal,

f.) Tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az Elnököt és a Választmányt.

Tisztségviselők lemondása

6.4. A tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár) tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az egyesület működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentéséről számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már azt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, ill. az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. Az Egyesület gazdálkodása

7.1. Az Egyesület költségvetés alapján gazdálkodik.

7.2. Költségvetése az évi 5 millió forintot nem haladja meg.

7.3. Gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VIII.23.) Korm.sz. rendelet, valamint az 1997.évi CLVI.tv.10.-20.§.alapján végzi.

7.4. Az Egyesület bevételeinek forrásai:

a.) befolyó tagdíjak,

b.) adományok

c.) pályázati úton elérhető állami- és önkormányzati támogatások,

d.) személyi jövedelemadó felajánlott 1 %-ából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek,

e.) a közhasznú-illetve egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek,

f.) az Egyesület eszközeinek hasznosításából származó bevétel,

g.) az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében folytatható gazdasági, társadalmi vállalkozási tevékenység eredménye.

7.5. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat

7.6. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.

7.7. Az Egyesület gazdálkodásáért saját vagyonával felel. Esetleges tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

7.8. Az Egyesület bankszámlája felett két-két aláírási joggal rendelkező személy együttesen jogosult rendelkezni. Aláírási joggal rendelkezik két-két vezetőségi tag egyidejű aláírásával: Urbán Gyula, Török György és Kovács Hedvig.

8. Az egyesület megszűnése

8.1. Az Egyesület megszűnik:

a.) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel

b.) a Közgyűlés a felosztást kimondó határozatával.

c.) Feloszlással.

8.2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ilyen rendelkezés hiányában az Egyesület vagyonának jogutódja az UNIMA Magyarországi Központja (1062 Budapest, Andrássy út 69.)

9. Záró rendelkezések

9.1. Az Egyesület Alapszabály szerinti működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó útján évente nyilvánosságra hozza. Hasonló módon nyilvánosságra kell hozni az Egyesület Közgyűlés által elfogadott éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentés és az Egyesület által biztosított szolgáltatások igénybevételének módját.

9.2. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület tagjai korlátozás nélkül, mások indokolt esetben, az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök, vagy a titkár) jóváhagyásával nyerhetnek betekintést az írásbeli kérés beérkezését követő 15 napon belül az Egyesület székhelyén a válaszban közölt időpontokban.

9.3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi törvény, illetve az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezései az irányadók.

9.4. A jelen- többször módosított- alapszabályt a Magyar Bábjátékos Egyesület 2004. április 3-án tartott Közgyűlése 5./2004/IV.3./Kgy.sz határozatával elfogadta.

2007. okt. 20.